ALSÓBERECKI

Új honlap hamarosan...

Önkormányzati rendeletek:

Pályázatok:

TOP-4.2.1-16-BO1-2019-00032.jpg

TOP-4.2.1-16-BO1-2019-00032 "SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ALSÓBERECKI TELEPÜLÉSEN"

Kedvezményezett: ALSÓBERECKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Alsóberecki településen

Projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-16-BO1-2019-00032

Alsóberecki Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-4.2.1-16-BO1-2019-00032 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

A pályázó tulajdonos, azaz az Alsóberecki Község Önkormányzata, valamint a fenntartó (Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ) érdekelt abban, hogy a projekt eredményeként az irányadó előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő szociális központ felállítása révén az ellátás minél színvonalasabb és hatékonyabb legyen.

A fejlesztés konkrét célja: a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: BTKT) Szociális Szolgáltató Központ Alsóbereckin található telephelyének, az Alsóberecki Idősek Klubjának helyet adó intézmény felújítása, étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása/fejlesztése külső térrendezéssel, eszközbeszerzéssel egyetemben.

A projekt által fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz védelmi rendszer értéke mintegy 1466 méter.

A projekt megvalósulási helyszíne Alsóberecki település. A kivitelezési munkálatok a 160/1 hrsz.-ú ingatlant érintik.

A beruházás összköltsége: 115 682 566 Ft-., mely 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.08.31.

 


 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00015 "A HELYI IDENTITÁS ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE HERCEGKÚT KÖZPONTTAL"

Mellékletek letöltése:

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

 


 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_erfa.jpg

TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00030 "Piac kialakítása Alsóbereckin"

Kedvezményezett neve: ALSÓBERECKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt összköltsége: 80 000 000 Ft

Támogatási összeg: 80 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési határideje: 2021.08.27.

Tényleges befejezés időpontja: 2021.07.12.

Szöveges összefoglaló:

A projekt megvalósulási helyszíne Alsóberecki település, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sátoraljaújhelyi járásban. Az érintett ingatlanon korábban egy régi iskolaépület helyezkedett el, melyet az önkormányzat könyvtárként és közösségi térként használt.

A projekt kiemelt célja helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása. Ennek érdekében új piac kialakítására került sor Alsóbereckin. Fő cél a helyi termelők segítése, helyi termékek piacra jutásának infrastrukturális fejlesztésével. A fejlesztések által javult a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, illetve - teremtést eredményez, valamint hozzájárul a város-vidék együttműködés erősítéséhez.

A projekt keretében a következő eszközök beszerzésére is sor került:
- 2 db 1100 l-es hulladéktároló konténer
- 1 db raklapemelő béka
- 10 db árusító asztal

A hulladéktárolók a piac működése során keletkező hulladék elhelyezésére szolgálnak. A piac területén kerültek elhelyezésre, melyeket az árusok és a vevők egyaránt használnak a hulladék elhelyezése céljából. A raklapemelő béka a piaci tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a ki- és berakodást segítő eszköz, mely a piaci árusok könnyebb árumozgatását szolgálja.

 


 

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00048

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00048 "TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS ALSÓBERECKIBEN"

Alsóberecki Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3- 16 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00048 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

A projekt megvalósulási helyszíne Alsóberecki település, Borsod-Abaúj-Zemplén- megyében, a Sátoraljaújhelyi járásban. A projekt által fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz védelmi rendszer c. indikátor értéke mintegy 1500 fm.

Az Arany János utca, Rózsa Ferenc utca és Rákóczi Ferenc utca vonatkozásában csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója, míg a Tóhát utcán belvíz elvezető árok építése történik meg.

A projekt során az Önkormányzat lakossági szemléletformáló, tájékoztató akciókat szervez a cél társadalmasítása érdekében, amelyek segítségével a lakosságot inspirálni lehet a kisebb házi vízimedencék, ciszternák, esetleg láptavak hasznosítására (pl.: veteményes vagy parkosított telekrész öntözése).

A beruházás összköltsége 99.817.350,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2021. év 08. hó 31. napja.

 


 

falukep3.jpg

 


 

efop_3_9_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00016 „Humán kapacitások fejlesztése a Bodrogközben”

 

Nyertes összeg: 250 millió Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 

Főpályázó: Cigánd Város Önkormányzata

 

Konzorciumi partnerek:

 • Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
 • Ricse Nagyközség Önkormányzata
 • Karcsa Község Önkormányzata
 • Bodroghalom Község Önkormányzata
 • Zemplénagárd Község Önkormányzata
 • Tiszakarád Község Önkormányzata
 • Alsóberecki Község Önkormányzata

 

A program célkitűzése:

 • a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, versenyképességük javulása;
 • a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése;

A projekt tevékenységei, céljai:

 1. A települési önkormányzat által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése,
 2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,
 3. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
 4. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

Kiegészítő tevékenység:

 1. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés (oktatási helység kialakítása, eszközbeszerzés – asztalok, székek, oktatástechnikai berendezések)
 2. Humán szolgáltatási asszisztens alkalmazása, heti 20 órás foglalkoztatás, megbízási szerződéssel

 Minden Önkormányzatot érintő, társulási szinten végzett tevékenység:

 1. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével tevékenységcsoport keretében:
 • A tudomány eredményeinek megismertetése, disszeminációja 6 alkalmas előadássorozat keretében
 • A felsőoktatásban tanulók (és témavezetőjük) térségspecifikus kutatásainak támogatása, szakdolgozat, TDK munka és térségspecifikus publikációk támogatása - szociológia, föld v.

agrártudomány, térségfejlesztés, és pedagógia témákban pályáztatás alapján (elsődlegesen az együttműködő felsőfokú intézmények számára)

 • A partner felsőoktatási intézmények szakmai támogatásával kialakított 1-1 hetes nyári egyetemek legalább 3-3 (30 órás)  kurzussal a projekt megvalósításának 3 éve alatt
 • Két fordulós tudományos versenyek szervezése 4 korcsoport számára legalább 50 fő bevonásával éves szinten

 

 1. Iskolán kívüli kiscsoportos nyelvtanítás a nyelvvizsga megszerzésének támogatására tanulók részére
 2. Óvodapedagógiai képzés  (8 órás) az óvodáskorúak óvodába járását akadályozó tényezőinek elhárítására szolgáló intézkedési tervben foglaltak megvalósítására
 3. 30 órás képzések óvodapedagógusok részére 2 szakterületen, összesen 40 fő részére
 4. Szociális szakemberek kompetenciafejlesztése
 5. Szociális érzékenyítő képzés településvezetők számára
 6. A célcsoport (gyerekek, tanulók, lakosság) programok és közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése
 7. A térség közszolgáltatási szakembereit tartalmazó online adatbázis létrehozása, résztvevők toborzása
 8. A hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai hiányzásának, lemorzsolódásának okainak feltárása - helyzetelemzés és intézkedési terv készítése
 9. A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása
 10. Térségi telekocsi szolgáltatás propagálása,  feltételeinek kialakítása: célcsoport specifikus (óvodások, iskolások, munkavállalók) kommunikációs csatornák fejlesztése
 11. Személyszállító mikrovállalkozások (iránytaxik) indításához üzleti mintaterv kidolgozása és megismertetése
 12. A humán közszolgáltatásokban dolgozók számára közép és felsőfokú szakképzések, és továbbképzések szervezése.
 13. Tanulmányutak szervezése jó gyakorlatokkal rendelkező járások humán közszolgáltatási rendszereinek megismerésére a térség szolgáltatás szervezői, intézményvezetői, településvezetői és jegyzői részére évi egy alkalommal 3 napra 50 fő részére
 14. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi közösségi közlekedési szolgáltatókkal való éves szintű egyeztetések szervezése az igénybe vevői szempontok érvényesítésére.

 


 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza.jpg

Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken

 

A Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium (Konzorciumi tagok: Alsóberecki, Felsőberecki, Lácacséke, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd Önkormányzatai) eredményesen pályázott a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című felhívásra, melynek eredményeként 250 MFt. vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00122 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Bodrogközi településeken” című pályázati program megvalósítására.

 

A projekt átfogó célja a Bodrogköz emberi erőforrásának fejlesztése, közvetlen céljai: a rendelkezésre álló helyi humánerőforrás mennyiségi, és minőségi fejlesztése, a szakemberek vonzása a térségen kívülről, valamint új szakemberek kinevelése, a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság társadalmi és munkahelyi beilleszkedésének segítése, képességeik komplex fejlesztése, a térség közösségeinek megerősítése, kisközösségek fejlesztése kiemelten a fiatal-, és időskorú célcsoport esetében. További kiemelt cél a lakosság elvándorlásának csökkentése, a térség népességmegtartó erejének fokozása, az egészségtudatosság növelése, a munkaképesség, és életminőség emelésére valamint a roma kultúra értékeinek megerősítése, népszerűsítése a többségi társadalom tagjainak körében

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 2020. május 01.-én kezdődött, és az előzetes tervek szerint 2022. július 31.-én zárul.

 

A projektről bővebb információt a jelenleg még kialakítás alatt álló www.humanbodrogkoz.hu oldalon olvashatnak majd.

Közérdekű adatok:

III. Gazdálkodási adatok

1. Az önkormányzat éves költségvetése és éves költségvetési beszámolója

2019

Alsóberecki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.15.) számú rendelete és mellékletei
Alsóberecki Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásról szóló 8/2020. (VI.10.) számú rendelete és mellékletei.

2020

Alsóberecki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.12.) számú rendelete és mellékletei
Alsóberecki Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásról szóló 3/2021. (V.28.) számú rendelete és mellékletei.

2021

Alsóberecki Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.12.) számú rendelete és mellékletei

 

Létszámadatok: Letöltés

 

2. Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulás

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulásának 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) számú határozata és mellékletei

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulásának 2019. évi zárszámadásról szóló 4/2020. (VI.09.) számú határozata és mellékletei

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulásának 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.11.) számú határozata és mellékletei

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulásának 2020. évi zárszámadásról szóló 12/2021. (V.27.) számú határozata és mellékletei

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulásának 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.11.) számú határozata és mellékletei

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulásának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.11.) számú határozata és mellékletei

 

IV. Közbeszerzési Tervek

Közbeszerzési Terv 2020: Letöltés

Közbeszerzési Terv 2021: Letöltés

erfa